دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

پنجاه و پنجمین دوره کارگاه روش تحقیق کمیته پژوهشی دانشجویی

پنجاه و پنجمین دوره کارگاه روش تحقیق کمیته پژوهشی دانشجویی  ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری چهارمین جلسه "Med Cinema"

برگزاری چهارمین جلسه "Med Cinema" ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶

برگزاری سومین جلسه"Med Cinema"

برگزاری سومین جلسه "Med Cinema" ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶

برگزاری دومین جلسه MED CINEMA

برگزاری دومین جلسه MED CINEMA ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶

فراخوان دانشجوی پژوهشگر فن آور برتر

فراخوان دانشجوی پژوهشگر فن آور برتر ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن