کمیته پژوهشی دانشجویی- شورای پژوهشی
شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۰ | 
  • خانم دکتر سمیده خویی (عضو هیئت علمی )
  • آقای دکتر طهرانی بنی هاشمی (سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه)
  • آقای دکتر مازیار مرادی لاکه (مشاور سابق کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه)
  • آقای دکتر رضایی (عضو هیئت علمی)
  • خانم دکتر میترا نوربخش (سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی)
  • آقای دکتر کاظم موسوی زاده (عضو هیات علمی)
  • آقای محمد امین جولانی (دبیر مرکزی کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه)
  • آقای جمال مهر علی پور (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده بهداشت)
  • خانم نادیا صنیعی (مسئول کارگروه آموزش شورای مرکزی)
  • خانم فهیمه صفرنژاد (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی مراکز تحقیقاتی)
نشانی مطلب در وبگاه کمیته پژوهشی دانشجویی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=176.36916.67151.fa
برگشت به اصل مطلب