آیین نامه امتیازات سرپرستان و دبیران

 
 

 

دستورالعمل امتیازات سرپرستان و دبیرانکمیته های تحقیقات دانشجویی

 

ماده 1 - امتیازات سرپرستان :

1 -درنظر گرفتن حق سرپرستی به میزان 70-50% امتیازات مدیر پژوهشی دانشگاه ( بر اساس تیپ دانشگاهی و به تشخیص معاونت پژوهشی دانشگاه )

2 -لزوم عضویّت سرپرست کمیته در شورای پژوهشی دانشگاه

ماده 2 - امتیازات دبیران :

1 -استفاده از خدمات مدیریتی و اجرایی دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی از جمله گذراندن طرح در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه محل تحصیل و در نظر گرفتن امتیاز برای استخدام در دانشگاه در صورت تمایل با پیشنهاد سرپرست و تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه ( در این خصوص لازم است تا رایزنی با منابع انسانی وزارتخانه انجام شود ).

2 -تسهیل و در اولویت قرار گرفتن دبیران جهت شرکت در دوره های توانمندسازی ( کارگاههای سایر دانشگاهها و شرکت در همایش داخلی و خارج از کشور ) از زمان دبیری و پس از آن

3 -بر اساس ماده 4 " آیین نامه بهره مندی از فعالیت های دانشجویان دانشگاهها ، دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی علوم پزشکی " ، ( با عنوان : میزان پرداختی به دانشجویان مشمول این آیین نامه توسط معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت متبوع تعیین، که پس از ابلاغ از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود ) که به امضای مقام محترم وزارت بهداشت رسیده است ، لازم است تا مبلغی از سوی معاونت فرهنگی وزارتخانه ، به عنوان کمک هزینه ایاب و ذهاب ، جلسات و ارتباطات اجرایی با دانشجویان کمیته به صورت ماهیانه با تشخیص سرپرست در اختیار دبیر کمیته قرار گیرد .

این آئین نامه در 2 ماده در تاریخ 89/12/18 مورد تصویب شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی کشور قرار گرفت.

 

Template settings