اخبار

لیست اخبار صفحه :1
دانشجویان منتخب دانشگاه ایران در کنگره ملی
دانشجویان منتخب بیست و سومین کنگره ملی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی

دانشجویان منتخب دانشگاه ایران در کنگره ملی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، انتخاب دانشجویان عزیز در بیست و سومین کنگره سالیانه ملی ...

بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی
کنگره ملی سالیانه

بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در شهر اردبیل برگزار خواهد شد.

معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

براساس آیین نامه کشوری کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی

    تنظیمات قالب