آقای محمد زاهدی  (دبیر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

آقای امیررضا عسگری (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی)

 آقای محمود یوسفی (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده بهداشت)
 
آقای علی اوچی (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی)

خانم نیلوفر ایزددوست (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی)

آقای جواد الهویردی (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی)

آقای امیر علی حبیبی (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی)

خانم مژگان زارعی ونوول (مسئول کارگروه روابط عمومی و فناوری )

خانم ساناز منصوری (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی پردیس بین الملل)

 

خانم ندا واحد (دبیر دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان)

 

آقای مهدی شفیعی (دبیر دانشکده طب ایران)

 

خانم فرهی زاده (دبیر دانشکده فناوریهای نوین)

Template settings