آقای محمد زاهدی  (دبیر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

آقای امیررضا عسگری (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی)

 خانم سمیه فتاحی (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده بهداشت)
 
آقای علی اوچی (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی)

خانم نیلوفر ایزددوست (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی)

خانم عطیه قربان پور (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی)

خانم ندا واحد (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی)

خانم مژگان زارعی ونوول (مسئول کارگروه روابط عمومی و فناوری )

خانم ساناز منصوری (دبیر کمیته پژوهشی دانشجویی پردیس بین الملل)

تنظیمات قالب