کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نهادی کاملا دانشجویی است که نخستین بار سال ۱۳۷۲ در دانشکده پزشکی بنیان نهاده شد؛ و از همان روزهای ابتدایی مجرایی شد تا فعالین دانشجویی با پایبندی به اهداف و روش های مدیریت نظام مند، در زمینه "آموزش روش های پژوهش"، و نیز "تسهیل مسیر پژوهیدن" بکوشند.

طی سال ها خیزان و افتان طی مسیر کردیم، حوادثی چشیدیم و خلق کردیم:
گروه های متدولوژیک، کارگاه های روش تحقیق، آموزش حین طرح ها، مشاوره دادن ها، داوری و خودزنی های شورای پژوهشی، پروژک های پایشی، بولتن و وبلاگ، برگزاری همایش های سالیانه، داوری و راندهای دسته جمعی حین کنگره های سالیانه، و سیکوبر۸۸ و آفرینش هایش... که همه خاص کمیته ایران است.

از پی هر طوفان، کمیته پژوهشی بود که قد برافراشت؛ و هربار با تکیه به اراده و خلاقیت اعضا، در "زمینه فعالیت ها"یش ریزش و رویش هایی را تجربه کرد.
Template settings