دستورالعمل کارگروه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 
 
 
دستور العمل کارگروه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
تعریف
کارگروه های کمیته تحقیقات به گروه هایی گفته میشود که تحت سرپرستی و مدیریت یکی ازاعضای حقیقی یا حقوقی شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، در انجام امور مرتبطبا کمیته تحقیقات دانشجویی اعم از آموزشی، پژوهشی، روابط عمومی و انفورماتیک مشغولبه فعالیت باشد.
اعضا
تعداد اعضای هریک از کارگروه ها متغیر بوده و بنا به تصمیم سرپرست آن کارگروه و تاییددبیرکل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه می باشد.
سرپرست کارگروه، یکی از اعضای حقیقی یا حقوقی شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاهبوده که پس از طرح کاندیداتوری خود در جلسه شورای مرکزی و کسب آرای قابل قبول توسطاعضای شورای مرکزی به این سمت منصوب می گردد.
اعضای هرکارگروه شامل دانشجویان متعهد، علاقمند و کوشا در کمیته تحقیقات دانشجویی هریک از دانشکده ها و یا اعضای حقیقی یا حقوقی شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاهمی باشد که بنابر اعلام آمادگی قبلی و تایید مسئول کارگروه و دبیرکل به عضویت کارگروهدرآمده و مشغول به فعالیت می شوند.
تبصره: در صورتی که هیچ یک از اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه مسئولیتیک(یا چند) کارگروه را تقبل نفرمایند، اعضای شورای مرکزی هریک از کمیته تحقیقات دانشجوییدانشکده ها میتوانند آمادگی خود را اعلام بفرمایند و بنابر تصمیم سرپرست و دبیرکل کمیتهتحقیقات دانشجویی دانشگاه، مسئول کارگروه تعیین می گردد.
حیطه وظایف کارگروه ها
کارگروه آموزش:
اهم وظایف کارگروه آموزش به صورت خلاصه عبارت اند از:
برنامه ریزی و اعطای دیپلم پژوهشی براساس دستورالعمل کارگاه های پیشنهادی وزارت بهداشت
تجمیع و یکپارچه سازی کارگاه های آموزشی-پژوهشی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکدهها و ارائه آنها به صورت مجموعه کارگاه های فصلی یا نیم سالانه
برگزاری کارگاه های پیشرفته آموزشی-پژوهشی در سطح دانشگاه براساس دستورالعمل پیشنهادیوزارت بهداشت(کارگاه های سطح دو و سطح سه)
برگزاری نشست های علمی-پژوهشی با اساتید و افراد صاحب نام پژوهشی دانشگاه
کارگروه پژوهش:
اهم وظایف کارگروه پژوهش به صورت خلاصه عبارت اند از:
پیگیری و پایش طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاهتا به مرحله اجرا رسیدن
راه اندازی و پایش زیرواحد مشاوره پژوهشی در سطح کمیته تحقیقات دانشجویی هر دانشکدهدر مرحله اول و در سطح کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در مرحله بعد از آن
تهیه فلوچارت ثبت تا به اجرارسیدن پروپوزال پژوهشی در کمیته تحقیقات دانشجویی
ارائه آمار و لیست اسامی افراد واجد شرایط آیین نامه تشویق مقالات سالانه به صورت فصلیبه شورای مرکزی
پیگیری پرداخت هزینه تشویق مقالات به دانشجویان واجد شرایط براساس آیین نامه تشویقمقالات
کارگروه انفورماتیک:
اهم وظایف کارگروه انفورماتیک به صورت خلاصه عبارت اند از:
باز طراحی لوگوی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در صورت لزوم
ساخت کلیپ های معرفی و اشنایی با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده و در موارد لزوم دانشکدهها
طراحی پوسترهای مینیمالیستی پژوهشی
طراحی پوستر و یا استند فلوچارت ثبت تا به اجرارسیدن پروپوزال با همکاری کارگروه پژوهش
طراحی پوستر و یا استند مجموعه کارگاه های فصلی یا نیم سالانه
طراحی پوستر و یا استند کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
طراحی بنر برای بیلبورد محوطه دانشگاه
طراحی پوستر و یا استند معرفی و آشنایی با آیین نامه تشویق مقالات کمیته تحقیقات دانشجوییدانشگاه
پیگیری و راه اندازی سامانه پیامکی اطلاع رسانی به شرکت کنندگان کارگاه های کمیته تحقیقاتدانشجویی دانشگاه
کارگروه روابط عمومی:
اهم وظایف کارگروه روابط عمومی به صورت خلاصه عبارت اند از:
اطلاع رسانی مجموعه کارگاه های فصلی و یا نیم سالانه
اطلاع رسانی کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
اطلاع رسانی آیین نامه تشویق مقالات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
اطلاع رسانی مهلت ارسال پروپوزال ها جهت بررسی در رنک و شورای پژوهشی کمیته تحقیقاتدانشجویی دانشگاه
بروزرسانی کامل سایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به صورت روزانه و یا یک روز درمیان
اطلاع رسانی فلوچارت ثبت تا به اجرارسیدن پروپوزال
اطلاع رسانی برنامه زیرواحد مشاوره کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
ارائه گزارش کارگاه های برگزارشده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
اطلاع رسانی نشست ها و همایش های دانشجویی مرتبط با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاهها
اطلاع رسانی آیین نامه ها و مطالب مرتبط با کمیته تحقیقات دانشجویی کشور
ارائه صورت جلسات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به صورت ماهانه

دستور العمل کارگروه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

Template settings