• آقای دکتر بهنام الدین جامعی، استاد گروه علوم پایه پزشکی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)
  • خانم دکتر فرنوش داودی، استادیار گروه پزشکی اجتماعی (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
  • خانم دکتر پروین پاسالار، استاد گروه بیوشیمی (دوره ادغام با دانشگاه علوم پزشکی تهران) (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲)
  • آقای دکتر مازیار مرادی لاکه، استاد گروه پزشکی اجتماعی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰)
  • آقای دکتر محسن فیروزرای، استاد گروه بیوشیمی (۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶)
Template settings