دکتر سید آرش طهرانی بنی هاشمی 

   معاون پژوهشی مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
      دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
           استادیار

Template settings