• آقای دکترآرش طهرانی بنی هاشمی (سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه)
 • خانم دکتر سمیده خویی (عضو هیئت علمی )
 • آقای دکتر مهدی رضایی (عضو هیئت علمی)
 • خانم دکتر میترا نوربخش (سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی)
 • آقای دکتر کاظم موسوی زاده (عضو هیئت علمی)
 • آقای دکترکاوه علوی (عضو هیئت علمی)
 • آقای دکتر قربان تقی زاده (سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده توانبخشی)
 • آقای دکتر مجید صفا (عضو هیئت علمی)
 • خانم راضیه سادات حسینی (سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستایی مامایی)
 • آقای محمد زاهدی (دبیر مرکزی کمیته پژوهشی دانشجویی)
 • آقای محمود یوسفی (عضو شورای پژوهشی)
 • خانم ندا واحد (عضو شورای پژوهشی)
 • خانم مژگان زارعی ونوول (عضو شورای پژوهشی )
Template settings