فرم امتیاز دهی جهت پژوهشگر برتر بند " ک "

 
 
 

دانشجویان گرامی :

خواهشمند است  به منظور معرفی به عنوان پژوهشگر برتر بند " ک" ،

 فرم امتیازدهی پژوهشگر برتر را تکمیل نموده و به همراه مستندات فیزیکی خود به دفتر مرکز پژوهش های دانشجویی، واقع در طبقه منفی یک دانشکده پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی ، تحویل نمایید .

Template settings