۱. تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه

 

۲. سیاستگذاری سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه

 

۳. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

۴. پیشنهاد انتخاب و تغییر سرپرست به معاونت پژوهشی دانشگاه

 

۵. تعیین واحد های زیرمجموعه کمیته تحقیقات دانشجویی بر اساس شرایط دانشگاه

 

۶. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

 

۷. برگزاری جلسات منظم ماهیانه و تبادل نظر میان اعضای شورای مرکزی

 

۸.برگزاری کارگاه های سطح دوم و سوم (مطابق دستورالعمل پیشنهادی وزارت بهداشت) در سطح دانشگاه

 

۹.برگزاری مدارس، همایش و کنگره های دانشجویی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها

 

۱۰. پایش عملکرد و پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها

Template settings