• آموزش  

مسئول کارگروه خانم ندا واحد
 

  • پژوهش

مسئول کارگروه خانم نیلوفر ایزددوست

 

  • روابط عمومی 

مسئول کارگروه خانم مژگان زارعی ونوول

 

  • انفورماتیک و سایت

مسئول کارگروه آقای امیررضا عسگری

 

      فناوری

مسئول کارگروه آقای علی اوچی و خانم مژگان زارعی ونول

تنظیمات قالب