دستورالعمل تشکیل شورای سیاست گذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور

 

 

 

 دستورالعمل تشکیل شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور

 

 

ماده1-تعریف:
شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی شورایی است مشورتی ،نظارتیکه معاونت تحقیقات و فن آوری را در کمک به توسعه فرهنگ تحقیق و فناوری بیندانشجویان و ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علومپزشکی کشور یاری میدهد.

ماده 2-ماموریت:
کمک به سیاستگذاری به منظورارتقا و توسعه پژوهشی و فناوریدانشجویان علوم پزشکی کشور در تمامی عرصه ها و با بهره گیری از تمامی ظرفیتهاوتجربه های داخلی و خارجی

ماده 3-اهداف و شرح وظایف:

 •   کمک به سیاستگذاری و جهت دهی تحقیقات و پایان نامه های دانشجویی علوم پزشکیکشور
 •   ارایه مشاوره به معاونت تحقیقات و فن آوری در زمینه توسعه تحقیقات دانشجویی
 •   بررسی و اظهار نظر پیرامون پیشنهادات و پروژه های ملی مرتبط با توسعه تحقیقاتدانشجویی
 •   شناسایی و معرفی ظرفیت های موجود در داخل و خارج کشور برای توسعه تحقیقاتدانشجویی
 •   کمک به تبیین و تعریف جایگاهی نظام مند ، پویا و کار آمد برای کمیته هایتحقیقات دانشجویی در نظام سلامت
 •   کمک به ارزشیابی وپایش فعالیت های کمیته های تحقیقات دانشجویی و معرفی کمیتهبرتر به جشنواره رازی
 •   برنامه ریزی و نظارت بر همایش های سراسری سالانه تحقیقات دانشجویی
 •   کمک به ایجاد بستری انگیزشی برای جذب حداکثری دانشجویان به کمیته های تحقیقات،و توسعه فرهنگ و محیطی مشوق برای تحقیقات دانشجویی

ماده 4-مشخصات اعضا:
الف)حقوقی(8 نفر) :

 •   معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی(رئیس)
 •   سرپرست دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت(دبیر)
 •   سه نفر(از هر تیپ دانشگاهی یک نفر) از نمایندگان کمیته های تحقیقات دانشجویی به انتخاب و پیشنهادکمیته های تحقیقات دانشجویی کشور
 •  
Template settings